Birini Kendine Aşık Etme, Kendini Sevdirme Duası

Birine kendisine aşık etme duası kişinin sevdiği erkeği veya kadını kendine aşık etmek isteyenlerin okuması gereken dualar ile ilgili merak edilen detaylar burada.

Sevdiği birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün, imanı olan Müslümanların, gönüllerinde, kalplerinde olan aşk duygusunu veren Yüce Yaradan dan, kalbinin attığı, aşk duyguları beslediği kişinin de aşkına karşılık vermesini niyaz etmeleri için kullandıkları, okudukları dualardır. Sevdikleri kişinin kendilerine sevgi beslemesi ve bu şekilde, hayırlısıyla karşılık bularak dünya evine girmek isteyen kişiler, bu şekilde dünya evinde mutlu yaşamak isteyen erkek ya da bayanlar, birini kendine aşık etme sevdirme duası okuyarak, Allah ın rızasını kazanarak, bu yöndeki dualarının kabul olmasında vesile olabilirler. Dinimizde her türlü çaresiz dert ya da beklenti için Yüce Allah a yalvarmak, yaradan dan dilemek büyük önem taşımaktadır. El açmak ve yaradan a yalvarmak dileklerin kabul olmasında çok önemlidir. Elbette duaların İslamda öngörülen usullere uygun şekilde yapılması, kabul olmasında çok daha etkili ve önemli bir etken olmaktadır. Bu durum birçok kez denemiştir ve ispatlanmıştır. Kendine aşık etme yolları arayan kişiler kendine aşık etme duaları konusunda bilgi almak için sitemizden yararlanabilirler.

Birini kendine aşık etme yolları arayışında olan kişilerin, manevi anlamda bu isteklerinin gerçekleşmesi için duaların faziletinden yararlanmak mutlu sona ulaşmada gerçekten çok önemlidir. Dini kurallara uygun şekilde birini kendine aşık etme dualarını okumak, duaların gerçekleşmesi noktasında kişilere beklentilerini karşılayan sonuçları vermektedir.

Sevdiğini kendine aşık etme dua

Dini bakımdan, son derece güvenilir olan kaynaklarda ve din bilginlerinin, alimlerinin konu kapsamındaki beyanlarında, öne çıkan birçok dua bulunmaktadır. Bu duaların okunmasında, İslami usullere çok dikkat edilmesi, Arapça okunuşlarına özenilmesi, saf, temiz, gönülden geçirerek okunması, duanın kısa sürede kabul olması için gerçekten çok önemlidir. Birini kendine aşık etme duası denenmiş dualar arasında yer alan ve gerçekten en çok tercih edilen dualardan biri aşağıdaki gibidir.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm*El hamdü lillahi rabbil âlemîn*Er rahmânir rahiym*Mâliki yevmiddîn*İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn*İhdinas sirâtal müstekiym*Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn

*Elif lâm mîm*Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn*Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun*Velelzîne yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn*Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn

*Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm*Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr

*Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr*Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn*İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin sümmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin.

 

Bu duanın, niyeti olan kişi tarafından, her gece yatsı namazından sonra okunması faydalı olacaktır. Dua Arapça olarak okunduktan sonra, sevdiği kişinin kendisine aşık olmasını isteyenler buna göre niyet etmelidir. Niyet kısmında ise aşık olması istenen kişinin adının zikredilmesi gerekmektedir.

Aşık etme duası ne zaman okunmalıdır?

İslam dininde duaların gerçekten, son derece önemli bir yeri vardır. İslam dinimizde genel anlamda, duaların okunması noktasında belirli bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Yani özel zamanlar belirlenmiş değildir, ancak, buna rağmen, bazı özel günlerin ve gecelerin bir parça anlamlı olduğunu da bilmek gerekir. Bu özel zamanlar duaların kabulü açısından bir parça daha anlamlıdır. Duaların yüce Allah katında biraz daha özel şekilde kabul edildiği zamanları sayacak olursak,

– Kadir gecesi,

-cuma günlerinde, öğle namazına müteakip olan zamanlar

-sabah namazından sonra

-cenazelerin defini sırasında

-arefe günlerinde

Bu zamanların dışında da, birini kendine aşık etmek için dua okumaları elbette her zaman yapılabilir. Bu sayede edilen duanın etkisi kuvvetlendirilir ve daha kısa sürede niyetler, istenen sonuçlar elde edilebilir.

Birini aşık etme duası nasıl kabul olur

Birini kendine aşık etmek için okunacak dua ve isteklerin, yaradan katında kabul olması için, öncelikle gerçekten temiz bir kalple istenmesi lazımdır. İyi niyet son derece önemlidir. Bir duanın iyiniyetle ve safiyane duygularla yapılmıyor olması, o duanın mümkün değil kabul olmasını önler. Birini kendine aşık etmek isteyen kişinin, karşısındaki insanın duygularını kullanmak, onun toplumdaki statüsünden yararlanmak gibi artniyetli duygularla değil, saf bir aşkla onu sevdiği ve ondan da bu şekilde bir sevgi istediği için bu tür dualara başvurması lazımdır. Aksi halde, duaları okumanın ve Allah a yalvarmanın ne gibi bir anlamı olabilir, hiçbir anlamı olmaz. Ayrıca, birçok İslam aliminin ve dini vasıfları gerçekten çok yüksek olan hocaların tavsiyelerine göre birini kendine aşık olması dualarının kabul olması noktasında, aşağıdaki unsurlara dikkat edilmesi lazımdır.

– Dua günün ilk ışıklarında, edildiğinde ya da uykudan uyanarak edildiğinde daha makbul olur

-Evli olan kişilerin ya da başka birisine bağlı, onu seven kişiler için yapılan kendine aşık etme duaları makbul değildir,

-Duanın kabul edilmesi için sabırla edilmesi, ibadetlerin de sabırla yapılması gerekmektedir

-Duanın kabul olma belirtileri göstermesi durumunda, yani kendisinden de aşık olması istenen kişi bu duygulara girdiğinde şükür namazı kılınmalıdır

-Duanın kabul olması noktasında, haramdan ve uzak durulması gerekenlerden kaçınmak özen gösterilmesi gereken bir durumdur.

-sadaka vermek duanın kabul olmasını hızlandırmaktadır.

-dua kesinlikle içten bir şekilde ve iyi niyetle edilmelidir.

Kadınların yapacağı aşık etme duası

Sevdiği, kalbinin attığı erkeği kendine aşık etmek için, o erkek tarafından sevilmek için kadınlar, birini kendine aşık etmek için en etkili dua çalışmaları elbette yapabilirler. Bu konuda, din alimlerinin tavsiye ettikleri aşağıda belirtilen duanın tam yedi gece süresince, yatsı namazından sonra, yatsı namazını müteakiben, okumaları son derece yerinde olacaktır. Zamanlamaya özen gösterilmesi önemlidir.

“Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetîfülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bihakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin.”

Dua gönülden geçerek, son derece safiyane duygularla, temiz kalple, tam yedi gece boyunca, yedişer defa okunması lazımdır. Bu duanın okunmasında, niyet edilmesi ve sevdiği erkeğin de kendisi için hayırlı, onu mutlu edecek bir eş olmasını, Allah tan dilemelidir.

Esmaül Hüsna ile sevdirme duası

Birini kendine aşık etme duası Esma ül hüsna olarak da yapılabilir. Sevdiği kişiyi kendine aşık etmek isteyenler, aşağıdaki esma ül hüsnaları gün içinde sık sık tekrarlamaları, duaları icra etmeleri çok önemlidir.

-vehhab, çok fazla ihsan eden

-rezzak, bütün mahlukatların rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan

-vasi, lütfü bol olan

-kadir, herşeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kadir olan

-reşid, bütün işleri ezeli takdirine uygun, bir nizam ve hikmet üzerine sonuna ulaştıran

anlamlarına gelmektedir. Esmaların tekrarlanması kişilerin içlerine de bir ferahlık dolmasını sağlayacaktır. Bu şekilde, hem duaların gücünden, hem de esma ül hüsnaların olumlu etkilerinden yararlanmak, kişide psikolojik anlamda da huzur ve güven duymasını sağlayacaktır.

Dini bütün, manevi anlamda kuvvetli ve havas ilimlerine hakim medyum hocalarda aşık etme konusunda vefk desteği almak da mümkündür. Bu hocalardan çevrenizde, gerçekten güvenilir olduğunu bildiğiniz, bu konuda olumlu duyumlar aldığınız ya da daha önce kendisinden destek aldığınız isimler varsa, onlara danışabilirsiniz. Yoksa internet üzerinden, medyum yorumları ve değerlendirme sitelerinden de medyum hocalar konusunda doğru tespitleri alabilirsiniz. Vefklerin dualar temelinde hocalar tarafından hazırlandığı ve dinimize göre günah olmadığını belirtelim. Allah ın isimleri, Kuran dan sureler, ayetler ve tılsımlı kelimeler kullanılarak vefkler hazırlanmaktadır. Bu alanda uzman olan bir medyum hocadan destek almak gerçekten çok önemlidir.

Vefkler, medyum hocalar tarafından tamamen kişiye ve aşık olması istenen kişiye göre özel olarak hazırlanır. Vefk çalışmalarında ebced hesapları yapılmaktadır. Oldukça uzun süren ve belirli kuralları olan bir uygulamadır. Danışanların hocaların hazırladıkları vefkleri onların salık verdikleri şekilde kullanmaları gerçekten çok önemlidir. Öncelikle medyum hocanın dediklerini yapmalısınız. Havas ve ledün gibi gizli bilimlerden yararlanıldığından, gerçek hocaların elinde yapılan vefkler sizi isteklerinize ulaştıracaktır.Elbette hocanızın belirttiği duaları okumak, abdest almak ve herşeyden önemlisi olmasını kalben, gönülden istemek gerekmektedir.

Duaların kabulünde de duaların yürekten inanarak ve temiz kalple yapılmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmiştik. Aynı durum vefkler için de geçerlidir. Aslında doğru olan önerdiğimiz duaları okumanız ve ritüellere dikkat etmeniz, bundan sonra medyum hoca desteği ile aşık etme konusunda vefk desteği almanız çok yerinde olacaktır. Bu isteğinizin safiyane aşık duyguları ile olması lazımdır. Yani evli insanları ayırmak, nişanlıları ya da sevenleri ayırmak, çiftleri ayırmak için olmamalıdır. Halihazırda dua ve vefk desteği ile aşk dileyen kişinin de evli olması son derece yanlıştır ve kabul olmaz. Bir menfaat de beklememelisiniz. Para, mevkii, ün gibi hırslarınız olmadan sadece aşk için o kişiyi dilemelisiniz. Dualarınız ancak bu şekilde gerçek olacaktır. Yaradan gönülden istenen her hayırlı duayı duyar. Bunu kalpten isteyiniz.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

Medyum Hocalar
Bu makale Medyum Hocalar tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Dualar
Yazdır
Bu sayfaya 159381 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

55 Evet
39 Hayır

“Birini Kendine Aşık Etme, Kendini Sevdirme Duası” için 16 yorum var.

 1. Sayfalar da medyum Burak hocamız hakkında olumsuz tek bir şey duymazsınız. Sizlerin söylediği mutlaka gerçekleşir kısa zaman da talepleriniz karşılanır. Bunun için önce sabretmeli sonra benim gibi âşık etme celbi ile hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz.

 2. Eğer etkili bir sonuç almak istiyorsanız o zaman hocamızın ayırma celbi uygulatmalısınız. Biraz miktar olarak fazla olabilir ama tutma şansı gerçekten de çok yüksektir. Güzel bir sonuç alacak de kimin üzerinde uyguluyorsanız değişimi gözlemleyeceksiniz medyum Burak bunun için sizleri bekliyor.

 3. Erken evliliklere karşı olduğum için oğlumun bu yaşında evlenecek olması canımı sıkıyordu. Sırf hayatını yaşasın diye nişanlısı ile arasına girmek zorunda kaldım ve soğutma celbi yapması için medyum Burak hocamızın yolunu tuttum iyi ki de bunu yapmışım şuan oğlum daha mutlu.

 4. Medyum Burak bugüne kadar karşıma çıkan en işinin ehli olan hoca idi. Hamaylı ve celp yaptırdım kendisine. Uygulamalar çok kolay ve zahmetsiz oldu. Bunda medyum Burak’ın parmağı vardı tabii ki. Çok teşekkürler hocamıza sayesinde istediklerim tek tek gerçekleşti.

 5. Medyum Burak ile görüşme yapmamın nedeni eşimin evi terk etmesi ve geri gelmesini istememdi. Hocamız öyle bir bağlama büyüsü yaptı ki kısa süre sonra eşim eve geri döndü. Aynı dertten mustarip olanlar çözüm basit 0553 371 89 94’ü arayın sonun hallolacak.

 6. Medyum Burak hocanın bakımı çok iyi size de tavsiye ederim. Ben birkaç kez bakım için aradım her defasında da beni rahatlattı. İlk olarak mail adresine yazdım daha sonra telefonla da görüşmeler yaptık. Bağlama büyüsü çok etkili oldu. Allah razı olsun. Benim hiçbir şikayetim yok çok şükür istediğim her şey oldu.

 7. Eşim ikinci çocuğa hamileydi. Sürekli tartışıyor kavga ediyorduk. Kısa süre içerisinde boşandık. Çok pişman oldum. Barışmak için her yolu denedim olmadı. Burak hocaya bakım yaptırdım ayırma büyüsü yapmışlar bize Allah razı olsun hocam büyüyü bozdu. Yeniden evlendik. Çocuğumuz da doğdu. Çok mutluyuz.

 8. Üniversite arkadaşım ile evimizi ayırmak istiyorum; ama bir türlü ikna edemiyorum. Her anlaşmazlık sonrasında bir yolunu bulup tekrar dönüyor. İlişkimiz yolunda değil. Ayırma hamaylı işlemi ile evlerle birlikte geçinemediğimizden kaynaklı ilişkimizi de bitirme taraftarıyım. Medyum Burak ile görüşüp ayırma hamaylı işlemine başlamasını istemem üzerinden 3 hafta geçmişti ki artık görüşmüyoruz. Teşekkürler.

 9. Akrabalarımın baskısı ile evlendim. Şimdi çok mutsuzum. Ayrılma niyetindeyim. Medyum Burak ile bir tanıdığın aldığı olumlu sonuç neticesinde iletişim kararı aldım. Aradığım 0553 371 89 94 numaralı hat ile görüşme gerçekleştirdik. Ayrılık işlemi adına ayrılma hamaylı işlemi yapabileceğini söyleyen Medyum Burak’a elini çabuk tutmasını söyledim. 10 gün sürecek işlemde 60 gün boyunca muska taşıyacağımı iletti. Kısa zamanda olumlu sonuç aldık. Teşekkürler Medyum Burak.

 10. Annem komşumuzla tartışmış. Araları fena bozuk. Ortamı yumuşatma anlamında komşuluk ilişkilerinin değişmesi için annemin hane değiştirmesini istiyorum. Ayırma işlemi için Medyum Burak’tan istediğim yardım neticesinde bulunduğu mahalleden uzaklaşan annem şimdi çok daha huzurlu bir yerde. İyi ki varsın Medyum Burak.

 11. Medyum Burak Hoca nın yaptığı ayırma büyüsü sayesinde hem gerçekleri gördüm hem de sürekli paramı yiyen nişanlımdan kurtuldum. Kendisi benden yaşça küçüktü ve sürekli borç para istiyordu. Annemin ısrarı ile Burak Hoca ya danıştım ve kendisi gerçekleri söyledi. Ayırma celbi gerçekten çok işe yaradı.

 12. Burak Hoca ile eşimin benden başkasına bakmaması için bağlama celbi çalışması yaptık. Ben çok memnun kaldım, zaten içimde bağlama büyüsü desteği almak hep vardı. Medyum Burak Hoca bana hayallerimi verdi diyebilirim.

 13. Merhaba, adım Şebnem ve 27 yaşında yaklaşık on senedir bir erkeği inanılmaz seven bir bayanım. Kendisinden başka bir şey düşünemezken o bana son derece soğuktu. Ta ki Burak Hoca ile aşık etme celbi çalışması yapana kadar. Kendisinden inanılmaz memnun kaldım. Aşk büyüsü için bir numara.

 14. 32 Yaşında dul bir bayanım, ne zamandır kapılarım aşka kapalıydı. En sonunda hayatıma ve kalbime uygun o adamı buldum ancak benimle arkadaş takılıyordu. Ben de aşk büyüsü yaptırma kararı aldım ve arkadaşım Burak Hoca dedi. Medyum Burak Hoca ile aşık etme hamaylı çalışması yaptık, iki ayda memnun kaldık.

 15. Adım Şebnem ve 23 yaşındayım. Ben medyum Burak Hoca ile aşık etme celbi üzerinde çalıştım. Kendisi gerçekten özel bir zat, herşeyden önce çekinmeden kendisinden destek aldım. Bana neler yapacağını da tek tek anlattı ve gerçekten sonuçlar aldık, onu kazandım.

 16. Kuzenimin erkek kardeşi komşu kızımıza aşık olmuş. Kız ise okuyor diye ailesi bu işe yanaşma niyetinde değil. Pek oralı olmuyorlar. Bağlılık büyüsü ile bu işin mümkünatını soracağım bir medyum ararken arkadaşım 0553 371 89 94 numaralı teli verdi. Medyum Burak ile görüşmem neticesinde bağlılık hamaylı işlemine başlandı. Kız ile yakınlaşmalar gözle görülür düzeyde. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir